KVKK HAKKINDA
     

•  HAKKIMIZDA

•  VİZYON & MİSYON

•  KVKK HAKKINDA
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
YILDIZ KOLOR PLASTİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yıldız Kolor Plastik ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi ve mağaza ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz;
- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
- ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şubelerimiz, internet sitemiz,  sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;
ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.
 
 
d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” gereğince, Yıldız Kolor Plastik ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi,  Kıraç, Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:4 Esenyurt/İstanbul Türkiye  adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@yildizkolor.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

       KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
 
1. Giriş                                          
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13. Maddesinde, KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “BAŞVURU SAHİBİ” olarak anılacaktır.) veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılı olan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVKK kapsamındaki bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi işbu formu doldurarak veya KVKK kapsamında belirtilen şartları haiz taleplerinizin açık şekilde belirtildiği bir dilekçe hazırlayarak veri sorumlusu olan YILDIZ KOLOR PLASTİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne (“ŞİRKET”) iletmeniz gerekmektedir. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında, doldurmuş olduğunuz başvuru formunu veya düzenleyeceğiz dilekçeyi yasada belirtilen, aşağıda açıklanan şekilde iletmeniz gerekmektedir.  
Tebliğ’in 4. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.
Başvurunuz ŞİRKET tarafından incelenecek ve KVKK ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.
Yapılan başvurular kapsamında, ŞİRKET kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda yasaya belirtildiği şekilde ücret talep edilebilecektir.
 
2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
 
Başvuru Sahibi ŞİRKET’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:
1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
3.  Başvuru Yöntemi                                  
 
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle ŞİRKET’e iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 • Başvuru Sahibinin bizzat başvurusu ile
 • Noter vasıtası ile
 • Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi üzerinden;güvenli elektronik imza ve/veya mobil imza ile
 • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile ŞİRKET’e iletilebilecektir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
Yöntemlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.
 
Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge ile başvurması)
Kıraç, Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:4 Esenyurt/İstanbul
Noter Aracılığıyla Başvuru Kıraç, Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:4 Esenyurt/İstanbul
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Başvuru
(“Güvenli eloktronik imza” ile)
yildizkolor@hs01.kep.tr
E-posta ile Başvuru
(İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)
kvkk@yildizkolor.com
 
ŞİRKET, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
 
4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz                          
 
4.1-Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
 
 •  
 
 •  
 
Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)  
Telefon  
E Posta  
İkamet veya İşyeri Adresi  
 
4.2- YILDIZ KOLOR PLASTİK VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile olan ilişkinizi belirtiniz.
 
􀀀 Ziyaretçi
􀀀 Müşteri
 • İş ortağı
􀀀 Çalışan
􀀀 Çalışan adayı
􀀀 Eski Çalışan
􀀀 Diğer :
 
5. Talep Konusu                                        
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)                                                                      
 
Seçim Talep Kanuni Dayanak
  Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. KVKK m.11/1-a
  Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. KVKK m.11/1-b
  Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. KVKK m.11/1-c
  Şirketiniz tarafından kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. KVKK m.11/1-ç
  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. KVKK m.11/1-d
  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini ve yok edilmesini istiyorum. KVKK m.11/1-e
  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. KVKK m.11/1-f
  Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. KVKK m.11/1-f
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum. KVKK m.11/1-g
  Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. KVKK m.11/1-ğ
 
KVKK kapsamındaki talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru Sahibi
Ad Soyad
Tarih
İmza